เจ้าหน้าที่ยุโรปทํากิจกรรมซุกซนสุดเร่าร้อนหลังปิดประตู