Các nhân vật hoạt hình tham gia vào các hành động khiêu dâm.