Cảnh Bloom Digim Gold gợi cảm với Veronica và Meri Lihir.