King và Virly Virginia tham gia vào một bộ phim người lớn đam mê và rõ ràng.