Người dì Ấn Độ đấu tranh với phong cách kỳ quặc trong việc xây dựng thương hiệu.